Regels

16 regelvragen die jij vast herkent

Vragen over de golfregels? De bezoekers van GOLF.NL stelden er in 2022 heel veel. We hebben de meest herkenbare uit onze rubriek 'Stel je regelvraag' verzameld en voor je op een rij gezet. Bekijk de 16 antwoorden.

Droppen

Ik zag op televisie een speler vóór het droppen veel dennennaalden weghalen en hij dropte de bal op de 'kale' plek. Dat mag toch niet?

Dat mag de speler wel doen. Regel 15.1a beschrijft dat het is toegestaan om overal, op of buiten de baan, losse natuurlijke voorwerpen te verwijderen. Dat mag ook binnen de dropzone voordat je een bal gaat droppen. Deze regel geldt niet als de bal moet worden teruggeplaatst: een speler mag niet een los natuurlijk voorwerp wegnemen, als dat voorwerp zou zijn weggenomen toen de bal stillag, waarschijnlijk het bewegen van de bal tot gevolg zou hebben gehad (uitzondering 1 bij Regel 15.1).

Na onderhoud is rond de vijverpartijen veel riet en andere prut blijven liggen. Wat te doen als je bal daarin terechtkomt?

Als het riet en de andere restanten van de werkzaamheden zijn neergelegd en nog moeten worden verwijderd door de greenkeepers, valt dit onder de definitie van grond in bewerking (GUR). Als dat zo is en de bal ligt niet in de hindernis, mag de situatie zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1. Als de bal wel in de hindernis ligt, is ontwijken zonder straf niet toegestaan (Regel 16.1a(2)). Als de werkzaamheden zijn afgerond en er hier en daar wat restanten zijn achtergelaten die nu onderdeel zijn van de baan, dan is ontwijken zonder straf niet mogelijk. Je mag wel losse natuurlijke voorwerpen wegnemen, maar je bal mag hierbij niet bewegen (verrollen). Zie ook Regel 15.1.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Als de bal de overkant van een waterhindernis geraakt heeft maar terug stuitert het water in, mogen we dan droppen aan de overkant?

Alleen het raken van de overkant is niet voldoende. Het gaat erom waar de bal het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist. Dus als de bal aan de voorzijde de hindernis ingaat en aan de overzijde binnen de hindernis tegen de kant het water in stuitert, heeft de bal de grens van de hindernis het laatst aan de voorzijde gekruist. Dat punt is dan het referentiepunt om de hindernis te ontwijken. Alleen als de bal aan de overzijde van buiten de hindernis terug stuitert de hindernis in, en dus aan de overzijde voor het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist, is het referentiepunt aan de overzijde. Als het een rode hindernis is, mag je in dat laatste geval aan de overzijde droppen. Indien het een gele hindernis is, mag dat niet, al blijft het referentiepunt voor het recht naar achteren ontwijken dan wel het punt aan de overzijde. Dit is beschreven in Regel 17.1.

Als ik vermoed dat mijn bal ingeklemd is geraakt tussen de takken van een boom, wat moet ik dan doen?

Het is van belang of je de bal kunt identificeren als jouw bal. Het is daarbij niet voldoende dat je een bal ziet in de boom waar jouw bal naartoe is geslagen. Als je niet bij de bal kunt komen, mag je ook proberen met een verrekijker of afstandmeter te kijken of je een kenmerk op de bal kunt zien waarmee je de bal als jouw bal kunt identificeren. Identificatie van de bal als jouw bal kan ook door een toeschouwer of medespeler, indien die de bal op die specifieke plek in de boom tot stilstand hebben zien komen. Zie ook Regel 7.2 en Interpretatie 7.2/1.

Als de bal niet kan worden geïdentificeerd en niet binnen 3 minuten ergens anders op de baan wordt gevonden, is de bal verloren en is de enige optie om opnieuw een bal te spelen van de plek waar de vorige slag is gedaan met bijtelling van 1 strafslag (Regel 18.2). Als de bal wel kan worden geïdentificeerd als jouw bal, mag je de bal spelen zoals deze (in de boom) ligt, of onspeelbaar verklaren en, met bijtelling van één strafslag, handelen volgens Regel 19 (onspeelbare bal). Voor toepassing van Regel 19.2c (onspeelbare bal - zijwaarts ontwijken) is het referentiepunt het punt op de grond loodrecht onder de plek waar de bal in de boom ligt (zie ook Interpretatie 19.2c/1).

Op onze baan is een dogleg naar rechts die je kunt afsnijden door over een vijver te slaan. Dat is een blind schot, dus het blijft gokken of je de bal over het water hebt geslagen. Mocht je de bal niet vinden, dan kun je aannemen dat het een waterbal is en moet je teruglopen om de vijver heen om een nieuwe bal te slaan. Waarom mag je niet alvast een provisionele bal slaan voor het water en daarna zoeken voorbij de vijver?

De club mag, onder voorwaarden, plaatselijke regel B-3 instellen. Die is er voor dit soort gevallen, maar alleen als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Als je niet kunt zien of de bal in de hindernis is.
  • Als het spel onredelijk wordt opgehouden doordat je eerst (ver) naar voren moet lopen om de bal te zoeken en daarna weer terug moet om een nieuwe bal te spelen.
  • Als de bal niet wordt gevonden, het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis is.

Op de green

Mijn bal tikt op de green de bal van mijn flightgenoot in de hole. Hij claimt te hebben uitgeholed. Wat zijn de regels?

Als een stilliggende bal wordt bewogen door een andere bal in beweging, moet de bewogen bal worden teruggeplaatst. Een bal die stilligt op de green en door een ander bal in de hole wordt getikt is dus niet uitgeholed, maar moet worden teruggeplaatst op de plek waar de bal lag. Dit is beschreven in Regel 9.6. Wanneer de bal gespeeld is vanaf de green en de stilliggende bal van de medespeler op de green raakt, krijgt de speler 2 strafslagen.

Twee spelers spelen nagenoeg gelijktijdig een bal. Speler 1 chipt van buiten de green,  speler 2 putt vanaf de green. Beide ballen zijn in beweging en raken elkaar op de green waarbij de richting van beide ballen wordt veranderd. Wat is nu de regel?

In dit geval, waarbij de bal van speler 2 al op de green lag, geldt het volgende. De bal van speler 1 moet worden gespeeld zoals deze ligt en deze speler krijgt geen straf volgens regel 11.1. Voor speler 2 telt de slag niet. Hij moet zijn bal op de oorspronkelijke plek terugplaatsen (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) volgens regel 11.1b, uitzondering 2. Speler 2 krijgt geen straf (en speler 1 ook niet).

Een vlaggenstok die op de green is neergelegd, is dat een los obstakel?

Als een bal vanaf de green wordt geputt en deze raakt per ongeluk de weggenomen vlaggenstok, dan volgt er geen straf en moet de bal worden gespeeld zoals deze ligt. Zie regel 13.2b.

Bunkers

Twee ballen liggen in dezelfde bunker. Ik heb bij mijn slag hinder van de bal van mijn medespeler. Hoe nu verder?

Je mag je medespeler vragen om de bal te markeren en vervolgens zijn bal op te nemen volgens regel 15.3b. Je medespeler mag zijn bal niet schoonmaken en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. Als de ligging van de bal van de medespeler door jouw slag is veranderd, dan moet je medespeler bij het terugplaatsen van zijn bal op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) de oorspronkelijke ligging zo goed mogelijk namaken.

golfregels bunker vol met tijdelijk water

De bal ligt in een bunker die vol met water staat. Mag ik de bal achter de bunker droppen zonder strafslag?

Ook als een bunker vol met water staat, mag je alleen zonder straf ín de bunker droppen. Je mag als referentiepunt het punt in de bunker kiezen waar je het minste last hebt van het water en je mag binnen een stoklengte van dat punt droppen, niet dichter bij de hole. Dit staat in regel 16.1c.

Als je dit geen goede optie vindt, dan mag je met één strafslag de bal buiten de bunker droppen, op een rechte lijn die loopt van de hole door de plek van de oorspronkelijke bal en verder naar achteren.

Maar in dit geval zou het mooi zijn als de club op de baan waar jij speelt zo snel mogelijk, en zolang de bunker vol staat met water, plaatselijke regel F16 hanteert. De bunker wordt dan behandeld als grond in bewerking in het algemene gebied. Hierdoor kan het water zonder straf buiten de bunker ontweken worden.

Materiaal

Recent sloeg ik mijn bal bijna doormidden waardoor die slechts zo'n 50 meter fladderde. Welke regel geldt hier?

Als de bal in stukken breekt na het doen van een slag, dan telt de slag niet en volgt er geen straf. De speler moet een andere bal spelen vanaf de plek waar de slag is gedaan (zie regel 4.2b).

Mag je met alle kanten van een clubhoofd de bal spelen en geldt er nog iets bijzonders voor putters?

Bij het doen van een slag, mag je elk deel van het clubhoofd gebruiken, niet alleen de voorkant. Regel 10.1a beschrijft dat je een slag moet doen met het hoofd (de kop) van de club, daarbij is geen beperking met welk deel van het clubhoofd (zie hiervoor Interpretatie 10.1a/2 waarin wordt gezegd: 'In fairly striking a ball, any part of the clubhead may be used, including the toe, heel and back of the clubhead'.)

Uitsluitend een putter mag twee slagvlakken hebben, zolang deze dezelfde kenmerken hebben. Voor alle overige clubs geldt dat deze maar één slagvlak mogen hebben. Dit is vastgelegd in de Regels voor Uitrusting (R&A Equipment Rules 2-4d). Ook belangrijk: bij het doen van een slag moet je met de kop van de club correct naar de bal slaan, zodanig dat er maar kort contact tussen de club en de bal is en je mag de bal niet duwen, schuiven of lepelen.

Regelvragen golf: mag je met achterkant club slaan?
Beeld: Getty Images

Etiquette

Je speelt een matchplay en je tegenstander vraagt: 'Kun je meekijken bij het afslaan want ik zie verre ballen niet zo goed?' Kun je dan nee zeggen?

Een van de gedragsregels van het golfspel is om mee te kijken waar de bal van de medespeler/tegenstander terechtkomt. Het is in overeenstemming met de geest van het spel (the spirit of the game) om dit voor een speler/tegenstander te doen en het wordt als onsportief gedrag gezien als je dit niet doet. (Bij het nalaten van het kijken waar de bal van de tegenstander terechtkomt, kan dit als ernstige misdraging worden gezien, omdat de tegenstander door deze nalatigheid ernstig benadeeld kan worden. De commissie kan een speler diskwalificeren wegens overtreding van regel 1.2.)

Stand innemen

Wat mag je wel en niet mag doen als je bal onder een struik of boom met laaghangende takken terecht is gekomen? Mag je in de struik/boom gaan staan? Mag je de takken wegduwen?
Het gaat om het correct innemen van je stand. Dit mag je doen door redelijke handelingen te verrichten om bij de bal te komen en een stand in te nemen. Een speler heeft hierbij geen recht op een normale stand en om bij de bal te komen moet hij of zij de minst verstorende handelswijze toepassen in die situatie (zie regel 8.1b).

Wat mag zeker niet?

  • Opzettelijk bewegen, buigen of breken van takken met je hand, knie of lichaam om een vrije backswing of slag te kunnen doen.
  • Buigen van een tak die in de weg zit bij het innemen van je stand terwijl je je stand ook had kunnen innemen zonder de tak te buigen.
  • Een tak achter een ander tak duwen zodat je er met je slag of stand geen last van hebt.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

  • Je achterwaarts in een tak of struik bewegen. (Dit mag alleen als dit de enige manier is om je stand in te nemen.)
golf bal struik regels stand innemen

Invloed van buitenaf

Een bal belandt ver buiten de fairway en een onbekende gooit de bal terug. Een speler slaat de bal vervolgens vanaf de fairway gewoon verder: hij speelt de bal immers zoals die ligt. Mag dat?

Nee. Als bekend is dat de bal is bewogen door een invloed van buitenaf, moet de speler de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek. Die plek moet bij benadering worden vastgesteld als die niet bekend is (regel 9.6). In deze situatie is duidelijk dat de bal door iemand (een invloed van buitenaf) is bewogen en nu op een veel gunstiger plaats ligt. Door het niet terugplaatsen van de bal maar deze vanaf de nieuwe plaats op de fairway te spelen, verliest je tegenstander de hole voor het spelen van een verkeerde plaats (regel 14.7).

Qualifying spelen

Ik las dat veel spelers alleen maar goede scores invoeren in de app GOLF.NL. Mag dat?

De handicapregels schrijven voor dat een speler voor de start van een ronde aangeeft dat hij/zij een qualifying score wil inleveren, zodat de marker vanaf het begin weet dat hij/zij de scores van de speler moet noteren. In de praktijk komt het voor dat spelers niet voor de start van een ronde aangeven dat zij een qualifying ronde gaan spelen, maar dat zij na een goede ronde toch een qualifying score invoeren. Ze vragen dan achteraf aan een medespeler om hun 'marker' te zijn en hun kaart te ondertekenen (hun score goed te keuren). In dit geval zou de medespeler de kaart niet moeten ondertekenen, ook al omdat de medespeler niet vanaf de start van de ronde de score heeft kunnen noteren.

Als een medespeler vooraf aangeeft dat hij/zij qualifying gaat spelen, dan moet deze medespeler de score invoeren. Als de marker later ontdekt dat dit niet gebeurd is, dan kan de marker de medespeler daarop aanspreken. Als het vaker gebeurt, dan kan de marker ervoor kiezen om de handicapcommissie op te hoogte te brengen dat er een qualifying ronde is gespeeld maar dat de score niet door de speler is ingevoerd. De handicapcommissie kan dan een zogenaamde penaltyscore toevoegen aan de handicapgeschiedenis van de speler om wie het gaat.

Lees meer over
Golfregels