Voorwaarden voor het plaatsen van beoordelingen

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’) biedt op de website GOLF.NL (de “Website’) een mogelijkheid aan om door GOLF.NL geselecteerde producten te beoordelen.
Beoordelingen kunnen pas worden geplaatst nadat u zich heeft geregistreerd op de website GOLF.NL. Om je te registreren op GOLF.NL dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw account te activeren. Tevens kan de redactie van GOLF.NL dit e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven aan u te sturen en contact met u op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als uw e-mailadres wijzigt dient u dit door te geven aan de redactie. Dit kan per e-mail naar [redactie@golf.nl]. Door u op de Website geplaatste gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien u geen nieuwsbrief (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven.
Ingezonden beoordelingen worden beheerd door de redactie van GOLF.NL. Een beoordeling wordt pas getoond op de Website indien beoordeeld en goedgekeurd door de redactie. De redactie behoudt zich tevens het recht voor om bezoekers het recht om te beoordelen te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de redactie misdragen. Ook kan de redactie te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

GOLF.NL vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft GOLF.NL een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een beoordeling in ieder geval dient te voldoen om te kunnen worden geplaatst op de Website.

Beoordelingen van producten zullen niet worden geplaatst indien:
a. deze niet voldoet aan algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijk in acht te nemen regels. Dat wil zeggen dat de beoordeling geen seksistische, pornografische, racistische en/of discriminerende inhoud mag hebben dan wel beledigend, lasterlijk of kwetsend mag zijn;
b. opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend zijn over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast;
c. deze reclame dan wel spam bevatten;
d. deze links naar andere sites bevatten;
e. deze persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor derden bestemde informatie bevatten. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van de NGF dan wel GOLF.NL bij naam of het gebruik van benamingen/bewoordingen die verwijzen naar medewerkers van de NGF dan wel GOLF.NL. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording;
f. deze onnodige quotes bevatten;
g. deze enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes bevatten.
waarbij geldt dat de redactie de vrijheid heeft om dit naar eigen goeddunken te beoordelen

Beoordelingen worden in ieder geval niet geplaatst indien het een beoordeling betreft:
• met een seksueel getinte (pornografische) grondslag
• met een (verkapte) reclame uiting
• voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
• waarin een website gepromoot wordt
• met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
• van andere media (TV / bladen / etc.)
tenzij de redactie anders oordeelt.

Aansprakelijkheid

1. Het beoordelen van producten op de geschiedt geheel op eigen risico. GOLF.NL is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt hiermee.
2. De op de website GOLF.NL geplaatste beoordelingen die van derden afkomstig zijn, geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. GOLF.NL kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan;
3. Beweringen en meningen, geuit in de beoordelingen zijn die van de auteur(s) en niet die van de redactie, de NGF dan wel GOLF.NL. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op GOLF.NL geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
4. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van GOLF.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om GOLF.NL te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Golf.nl verkregen is. GOLF.NL garandeert noch ondersteunt enig product genoemd op de Website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering dan wel de beoordelingen. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Golf.nl verkregen informatie. De informatie op GOLF.NL wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

  • Paginadatum 15 juni 2015
  • Auteur Redactie GOLF.NL
}