GOLFGO

Privacyverklaring

Dit privacy -en cookie statement is van toepassing op het gebruik van het online reserveringsplatform GOLFGO (hierna ook te noemen ‘GOLFGO’). GOLFGO is toegankelijk i via de websites: www.golf.nl/golfgo.nl en via de GOLF.NL app van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) (hierna te noemen: ‘Website’ en ‘App’)

PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT GOLFGO

GOLFGO is een online reserveringsplatform waarop golfers de mogelijkheid hebben om een starttijd te reserveren bij één van de aangesloten golfbanen. GOLFGO is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG).

GOLFGO B.V. en de NGF verwerken gezamenlijk in het kader van uw reserveringsaanvraag uw persoonsgegevens. Op welke wijze dit gebeurt en wat uw rechten daarbij zijn, kunt u hieronder lezen.

1.     NGF en GOLFGO B.V. als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u GOLFGO bezoekt en een reservering plaatst via GOLFGO worden de door u ingevulde persoonsgegevens in eerste instantie verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de NGF en GOLFGO B.V.  (Hierna: “wij”, “we” of “ons”). Wij bepalen gezamenlijk de doeleinden en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw reserveringsaanvraag vervolgens doorzetten aan de golfbaan waar u gereserveerd heeft.

De golfbaan wordt - op het moment dat zij uw reserveringsaanvraag heeft ontvangen - beschouwd als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Zij verwerkt uw persoonsgegevens om uw reservering te kunnen uitvoeren.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

2.     Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

-  Uitvoering overeenkomst: wij hebben - als u gebruikmaakt van het reserveringsplatform GOLFGO - enkele persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres) van u nodig om de reserveringen te kunnen plaatsen en om hierover met u te kunnen communiceren.

-  Toestemming: op basis van uw toestemming kunnen wij bepaalde marketingactiviteiten verrichten.

-  Naleving van een wettelijke verplichting: wij kunnen bijvoorbeeld in het kader van boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

-  Gerechtvaardigd belang: wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

• het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen ter bevordering van de golfsport;

• het beheren en verbeteren van het  GOLFGO.

 

3.     Doelen van verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens - in het kader van het reserveringsplatform GOLFGO - voor de navolgende doelen.

-        Het plaatsen van uw reserveringsaanvraag op GOLFGO en het doorgeven van uw reserveringsaanvraag aan de golfbaan.

-        Het verbeteren van het reserveringsplatform GOLFGO en dienstverlening.

-        Het verzenden van relevante berichten over het reserveringssysteem GOLFGO en om in dat kader contact met u op te nemen.

-        Om u nieuwsbrieven en/of commerciële aanbiedingen (o.a. gerichte advertenties) te versturen indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

-        Indien op u van toepassing: voor het afhandelen van betalingen via de betalingsformule van het reserveringsplatform GOLFGO.

 

4.     Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

U kunt uw reservering op twee manieren plaatsen:

 

1.       Middels de inlog met uw golf.nl account (dit account wordt beheerd door de NGF) via de Website en de App. 

 

Indien u via uw account op de Website of App een reservering plaatst, worden - voor uw gebruikersgemak - de volgende gegevens vanuit uw golf.nl account automatisch- overgenomen in het reserveringsplatform GOLFGO: 

·       Uw e-mailadres 

·       (gebruikers)naam

·       Uw spelers handicap

 

            Daarnaast vragen wij u om de volgende gegevens handmatig in te voeren:

·       Telefoonnummer,

·       Type lidmaatschap (green fee speler of speler met speelrechten).

           

            U heeft ook de mogelijkheid om aan uw reservering 3 extra spelers toe te voegen. Dat kunt u doen door:

·       Vrienden (maximaal 3) te selecteren via uw golf.nl account. Enkel de namen van deze vrienden worden vanuit uw golf.nl account gekoppeld aan het reserveringsplatform GOLFGO,

·       bij uw reservering het aantal extra spelers (maximaal 3) te vermelden. 

 

             Bij de opgave van uw vrienden/ extra spelers vragen wij u ook het type lidmaatschap te vermelden.

 

2.            Via een gast registratie op de Website:

Indien u via de Website als gast reserveert, dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:

·       Naam

·       E-mailadres

·       Aantal extra spelers (maximaal 3) die bij de reservering horen

·       Type lidmaatschap (van u en de extra spelers)

·       Telefoonnummer

·       Uw spelers handicap

 

Wij vragen bij de reservering uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat de golfbaan met u in contact kan treden over (wijzigingen in) de reservering. Wij vragen om uw spelers handicap omdat sommige golfbanen een minimale handicap eis hanteren voor hun banen. Het type lidmaatschap wordt uitgevraagd in verband met de betaling voor het gebruik van de golfbaan.

 

Als  u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven/ commerciële aanbiedingen dan kunnen  één of meerdere van de volgende gegevens opgeslagen worden in onze database:

·       voornaam, achternaam;

·       e-mailadres;

·       eventueel: uw lidmaatschapsgegevens;

5.     Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben tevens een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

6.     Delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens binnen GOLFGO B.V. en de NGF

Wij kunnen uw (persoons)gegevens delen binnen geautoriseerde afdelingen van en met werknemers van GOLFGO B.V. en de NGF voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de bovengenoemde doeleinden en de desbetreffende golfbaan waar er is gereserveerd. Wij zien erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast.

Het delen van persoonsgegevens buiten GOLFGO B.V. en de NGF

Wij verstreken alleen persoonsgegevens aan derden indien dat noodzakelijk is voor de grondslagen zoals hierboven beschreven. Zo kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan:

-   (IT) leveranciers) waaraan wij werkzaamheden die verband houden met GOLFGO uitbesteden (“verwerkers"). Zo maken wij in het kader van GOLFGO gebruik van de diensten van Intogolf B.V. die bij de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens verwerkt in onze opdracht. Wij hebben hiervoor met Intogolf een verwerkersovereenkomst gesloten. 

-   Indien van toepassing: overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Geen commercieel gebruik

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw toestemming.

7.     Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het invoeren van uw persoonsgegevens in GOLFGO via de Website en de App garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Wij kunnen u bij het opgeven van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website, App en/of GOLFGO of delen ervan ontzeggen.

8.     Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.  Voor wat betreft:

-   uw reserveringsgegevens: deze worden verwijderd na 1 jaar, tenzij langer vereist vanwege wettelijke termijn (o.a.  fiscale wettelijke bewaartermijn bij betaalgegevens – indien van toepassing);

-   uw gegevens die u  heeft verstrekt in het kader van het versturen van commerciële berichten worden bewaard zolang u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij de persoonsgegevens die wij voor het verzenden van de commerciële berichten hebben ontvangen, verwijderen.

 

9.     Kinderen jonger dan 16 jaar

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten hun ouders om toestemming vragen om de producten en diensten van GOLFGO te gebruiken. Laat hen dit privacy- en cookiebeleid lezen.

 

10.   Uw privacyrechten

U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens uit de database van GOLFGO te verwijderen of te beperken. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar golfgo@golf.nl. Voor het wijzigen van uw gegevens zoals vastgelegd in uw golf.nl account dient u contact op te nemen met uw eigen golfclub. Dit geldt niet indien u lid bent van Stichting Golfsport. In dat geval kunt u zelf uw gegevens wijzigen via uw GOLF.NL-account.  Wilt u uw reserveringsgegevens wijzigen, neem dan contact op met de golfclub waar u gereserveerd heeft.

Verder kunt u - als u gebruik maakt van GOLFGO via uw account - uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door in te loggen op de Website  of de App.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens middels het versturen van een mail naar privacygolfgo@golf.nl. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

GOLFGO B.V.  
o.v.v. Privacy Zaken GOLFGO
Orteliuslaan 1041 (3528 BE) Utrecht

U kunt uw verzoeken en/of vragen tevens per email sturen aan: privacygolfgo@golf.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

11.   Aansprakelijkheid

Wij hebben met veel zorg en inspanning GOLFGO, samengesteld. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van GOLFGO. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud) van websites van derden zoals de websites van de golfbanen.

 

12.   Website en cookies

Bij uw bezoek aan de Website/ GOLFGO plaatsen we cookies op uw computer, tablet of telefoon wanneer uw browser instellingen dit toelaten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website/ en GOLFGO, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer/ telefoon of telefoon.

Meer specifiek maken GOLFGO/ Website gebruik van verschillende categorieën cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C).

A. Functioneel. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basis functionaliteiten van de Website/ GOLFGO en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u ingelogd blijft op de Website/GOLFGO of de inhoud hiervan laden.

Naam

Doel van de cookie

Duur plaatsing

Sitecore

Deze cookie maakt het mogelijk om uw klikgedrag, tijdens uw bezoek aan onze website, te meten. Hierdoor kunnen we uw inlog gegevens onthouden (denk aan mijn.golf.nl) en uw bestellingen in uw winkelmandje etcDigital Marketing Suite (Sitecore).

 

3 maanden

DMSDigital Marketing Suite (Sitecore)

Dit zijn cookies die bezoeken aan elkaar knopen. Daarmee worden goals getriggerd, profielen opgebouwd en dergelijke

Voortdurend

B. Prestatie en analyse. Met behulp van deze cookies kunnen wij onder andere het gebruik van de Website/ GOLFGO over verschillende apparaten meten en analyseren. Met deze gegevens kunnen vervolgens de functionaliteit en prestaties van de Website/ GOLFGO verbeterd worden.

Naam

Doel van de cookie

Duur plaatsing

Google Analytics

Hiermee kunnen we meerdere apparaten, sessies en betrokkenheidsgegevens koppelen aan dezelfde bezoekers, om een samenhangend beeld te krijgen van onze Websitegebruikers. Het gebruik van deze cookies heeft nauwelijks invloed op de privacy van de Websitegebruiker. Zo hebben wij in het kader van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, zijn de IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen gegevens met Google gedeeld.

1 jaar

Sitecore Analytics

Deze cookies geven de bezoeker een willekeurig identificatienummer. Deze informatie kan worden gebruikt om de bezoeker te identificeren als deze de Website opnieuw bezoekt, en eventuele gebruikersvoordeuren gebruiken om de bezoekerservaring op de Website te optimaliseren.

Geen

Google Tag manager

Dezen cookies geven ons gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de Website bewegen (events).

2 jaar

 

C. Marketing (tracking). Social media cookies & pixel tags bieden de mogelijkheid om een verbinding te maken met een sociaal netwerk en informatie van de Website te delen.

Naam

Doel van de cookie

Duur plaatsing

Instagram/ Facebook/ Twitter

Deze cookies worden gebruikt door Instagram/Facebook en Twitter om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. De Facebook pixel ziet daarnaast welke producten/ diensten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook.

1 jaar

YouTube

Op onze Website zijn video’s van YouTube opgenomen. Deze video’s gebruiken stukjes code van YouTube. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door YouTube gebruikt kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van de informatie die daardoor door YouTube wordt verzameld. Leest u daarom regelmatig hun privacyverklaring om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

1 dag

Google admanager

 

 

Google Ad Manager gebruiken cookies voor betere reclame. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn advertenties targeten op basis van wat relevant is voor een gebruiker, de rapportage over campagneprestaties verbeteren en voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen.

Cookies zelf bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

396

Addthis (_at.hist.#)

Wij zetten AddThis cookies in om bij te houden op welke websites de gebruiker komt.

AddThis Tools bieden website-eigenaren de mogelijkheid om gebruikers van hun websites in staat te stellen webpagina's, blogs, nieuws, foto's, video's en andere inhoud te delen met sociale netwerken en andere bestemmingen via een browserplug-in of website-plug-in. Met AddThis Tools kunnen uitgevers (i) gebruikers in staat stellen om de inhoud van de uitgever te delen, volgen, bekijken, aanbevelen en ermee te communiceren, en (ii) informatie van die gebruikers te verzamelen als resultaat van hun bezoek. De AddThis Tools kunnen worden gedownload via AddThis.com of via geselecteerde sites van derden.

Voortdurend

Hotjar

Met deze cookies verkrijgen wij een beter inzicht in het gedrag van de bezoeker op onze Website. Deze informatie gebruiken wij om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website-activiteiten en internetgebruik. Hotjar mag deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Hotjar zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Hotjar beschikt

1 dag

Google DoubleClick (IDE)

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

Google ads/ga-audiences

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites

Sessies

 

Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan wel niet of nauwelijks impact hebben op uw privacy. Cookies uit de categorie C worden geladen nadat u toestemming heeft gegeven, door op ‘akkoord’ te klikken op de cookiebanner die onderaan in beeld verschijnt. Ook kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de GOLFGO/ Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website/ GOLFGO treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

13.   Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy en cookie statement. Check daarom regelmatig dit privacy- en cookie statement voor een update van ons privacybeleid.

 

14.   Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy- en cookie statement, neemt u dan contact op met privacygolfgo@golf.nl

 

Laatste update: 3 februari 2021

 

 

Lees meer over
GOLFGO