GOLFGO

Gebruikersvoorwaarden

Onderstaand leest u alle gebruikersvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van het GOLFGO online reserveringsplatform.

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen van starttijden via het online reserveringsplatform GOLFGO via www.golf.nl/golfgo (hierna ook te noemen 'GOLFGO').
 2. GOLFGO is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) en Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties (NVG) (verder te noemen: "de Organisatoren"). De NGF is gevestigd aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE te Utrecht. De NVG is gevestigd aan de Zuiderweg 68A, 1456 NH te Wijdewormer. De NGF, GOLF.NL, GOLFGO en NVG zijn geregistreerde en gedeponeerde merk en handelsnamen.
 3. Het reserveringsplatform GOLFGO zal worden gekoppeld aan de website www.golf.nl en de app GOLF.nl, welke beiden eigendom zijn van NGF.
 4. De Organisatoren, deelnemende Golfbanen en de gebruikers van GOLFGO zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Voor de deelnemende golfbanen gelden specifieke algemene voorwaarden voor het aanbieden van startijden op het reserveringsplatform GOLFGO. Bent u een golfbaan en wilt u meer informatie over de mogelijkheden om uw starttijden aan te bieden via GOLFGO? Neem dan contact op per e-mail via: golfgo@golf.nl
 5. Het online reserveringsplatform GOLFGO heeft als doel om de starttijden van de golfbanen landelijk en online toegankelijker & geautomatiseerd te maken voor golfers in Nederland en daarbuiten en de golfbanen hierbij te faciliteren.

II. Reserveren starttijd

 1. U kunt op twee manieren een starttijd reserveren:
  1. Door in te loggen via uw account (registratie van een account via mijn.golf.nl)
  2. Door zonder account een starttijd te reserveren middels opgave van: voornaam, achternaam, email adres en telefoonnummer (zodat de betreffende golfbaan u een bevestiging kan sturen) en opgave van uw handicap (voor classificatie door de golfbaan)
 2. Na het reserveren van een starttijd ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
 3. Door het aanmelden via GOLFGO en het reserveren van een starttijd op www.golf.nl/golfgo gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring die u tevens op www.golf.nl/golfgo kunt raadplegen.
 4. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor het reserveren van een starttijd. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd overleggen.
 5. In geval van annulering van de door u gereserveerde starttijd of indien u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van uw starttijd komt dit mogelijk voor uw eigen rekening. De Deelnemende Golfbaan kan eventueel annuleringskosten bij u in rekening brengen. Zie hiervoor de leveringsvoorwaarden van de Deelnemende Golfbaan.
 6. De gereserveerde starttijd kan bij onvoorziene omstandigheden tussentijds door de Deelnemende Golfbaan worden gewijzigd of geannuleerd. U wordt hierover via e-mail geïnformeerd door de Deelnemende Golfbaan.
 7. Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeboden starttijden door de deelnemende golfbanen. Deelnemende golfbanen zorgen zelf voor actuele starttijden en opgave van kosten. De Organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in de starttijden of dubbele reserveringen. Uiteraard doen zowel de Organistoren als de deelnemende golfbanen er alles aan om u van de juiste informatie via GOLFGO te voorzien.

III. Overige bepalingen

 1. Deelnemende golfbanen behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van de beschikbaarheid. Indien een deelnemende golfbaan geen beschikbare starttijd heeft kunt u via het getoonde telefoonnummer telefonisch contact opnemen met de deelnemende golfbaan om te zien of er alsnog een starttijd beschikbaar is gekomen.
 2. De Deelnemende Golfbaan bepaalt naar eigen inzicht de tarieven voor eventuele gastspelers (Greenfee).
 3. Via GOLFGO kunt u ook de contactgegevens inzien van de golfbanen die nog niet zijn aangesloten bij het reserveringsplatform GOLFGO. Desgewenst kunt u telefonisch contact opnemen voor de beschikbaarheid en het reserveren van een starttijd. Hier zijn geen aanvullende kosten aan verbonden.
 4. U heeft alleen met een onlinereservering en een bevestigingsmail van uw reservering gegarandeerde toegang tot de door u gereserveerde starttijd. Deze onlinereservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de deelnemende Golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname. De Deelnemende Golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren indien die niet aan de voorwaarden voldoet of frauduleus overkomt.
 5. Een Deelnemende Golfbaan mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportlocatie ontzeggen.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens bij het reserveren van uw starttijd.
 7. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot de golfactiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een deelnemende Golfbaan.
 8. U dient zich te houden aan eventuele geldende gedrags- en of huisregels van de Deelnemende Golfbaan.

VI. Aansprakelijkheid

 1. Het spelen op een Deelnemende Golfbaan geschiedt op eigen risico. Zowel de Organisatoren als de Deelnemende Golfbanen zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met reservering van de starttijd en de uitvoering daarvan.
 2. Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten die u eventueel moet maken voor het spelen op de Deelnemende Golfbaan. De deelnemende Golfbaan vermeldt in haar aanbod de kosten voor eventuele gastspelers (Greenfee spelers).
 3. De Organisatoren en Deelnemende Golfbanen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen van starttijden beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de website www.golf.nl/golfgo berusten intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden om iets van voornoemde websites elektronisch of anderszins te kopiëren, informatie daarvan openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

V. Privacy

 1. Wanneer u zich registreert op www.golf.nl/golfgo zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Organisatoren, de door de Organisatoren ingeschakelde derden en de Deelnemende Golfbaan waar u de starttijd reserveert. Voornoemde partijen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn door het bezoeken van de website www.golf.nl/golfgo en het reserveringsplatform GOLFGO alsmede het reserveren van een starttijd is het privacy beleid van de Organisatoren van toepassing. U kunt deze privacyverklaring lezen op de www.golf.nl website.

VI. Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een starttijd het aanpassen of annuleren van een reservering kunt u terecht op golfgo@golf.nl.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.golf.nl/golfgo worden geplaatst, voorzien van een datum.

28 april 2020

Heeft u vragen met betrekking tot deze voorwaarden? Mail naar golfgo@golf.nl of neem even contact op met de NGF op telefoonnummer 030-2426370. In verband met de coronacrisis is de NGF op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Lees meer over
GOLFGO